Marketinaren munduko profesional guztiok dakigu zein garrantzitsua den packaginga kontsumitzeko eta erosteko orduan. Horregatik, Etxeita upategiko ardo gaztearen etiketa bat aukeratzeko neuromarketinaren erabileraren adibide bat erakutsi nahi dugu.
Proiektu honetan lehentasuna eman nahi izan diegu balentziaren eta aktibazioaren adierazle emozionalei, neurri handiagoan adierazten baitigute laginera aurkeztutako hiru estimuluek izan duten gustu-maila. Praktikan jarrita, bi metrika horiek ematen dizkigute establezimenduan sartzean bezeroak botilan eta etiketan arreta jartzeko eta Etxeita ardo gazte bat eskatzeko duen aukerari buruzko datuak.
Beste metrika kognitibo batzuei, hala nola memorizazioari edo engagement-ari, ez zaie hainbesteko lehentasunik eman, etiketa urtero aldatzen dela kontuan hartuta.
Gaineratu behar da, marrazkien diseinuari eta koloreari dagokienez dagoen antzekotasuna kontuan hartuta, desberdintasun estatistikoak ez direla oso altuak.
Hona hemen azterlanean aztertu diren estimuluak:

Estimulos a testear

Azpimarratu behar da hirugarren estimuluaren eta lehenengoaren artean diferentzia estatistikoak oso urriak direla. Estimulu horren eta lehenengoaren artean aukeratzeko orduan, aktibazio-mailan oinarritu gara, eta zertxobait handiagoa da lehen etiketarena.

Aurreko grafikoari begiratuta, 2. aukera baztertzen dugu, eragin duen batez besteko aktibazioa negatiboa izan dela kontuan hartuta. Puntu honetara iritsita, 1 eta 3 aukeren artean aukeratu behar dugu.

Kasu honetan, maila globaleko balentzia eta aktibazio-metrikak dira altuenak. Metrika horiek dira interesgarrienak, gure helburuak kontuan hartuta, gustatu zaion ala ez adierazten baitigute.
Balentziaren metrika 25 eta 75 pertzentiletan oso bateratua dago, lagina trinkoa delarik.
Sortutako aktibazioa handia edo oso handia da, batez ere mediana ehuneko handi batean bateratzen dela kontuan hartuta, baita 75. pertzentila ere.

Aktibazio-metrikari dagokionez, lagina sakabanatuagoa da, eta alde handiagoak daude 25. eta 75. pertzentilen artean. Nolanahi ere, gehiengoaren aktibazioa positiboa da.
Balentzia positiboa da, P75ean zentratzen da, eta kasu honetan mediana handiena da balentziari dagokionez.

Kasu honetan, engagement maila altuena da, lagina oso kontzentratuta baitago.

Marrazkiaren erdiko aurpegiak laginaren arreta-ehuneko handiena jasotzen du.
Etxeita marka oharkabean pasatzen da, eta irudiaren puntu beroak dira: marrazkiaren erdiko aldea eta eskultorearen sinadura (lagina puntu honetan bateratzea).
Orientazio Departamentuaren marrazkiak fokalizazio-ehuneko txikia erakusten du, eta Errioxa letrak dira fokalizazio-ehuneko handiena dutenak.

Irudi honetan ikusten ditugun puntu beroak argi daude: alde batetik, marrazkiaren aurpegi nagusia eta behealdean bi “adar” dituen aurpegia. Aldi berean, behealde horretan biltzen da fokalizazio-ehuneko handiena.
Errioxa letretan eta eskultorearen sinaduran ere fokalizazio maila garrantzitsua aurkitzen dugu.

GOMENDIOAK:

Azterlanean lortutako emaitzak aztertuta, planteatutako hiru aukeretako bat baztertu dezakegu. Bigarren estimuluak ez du aktibazio emozional handirik (baxua, batez ere) sortzen; beraz, etiketaren helburuak eta helburua kontuan hartuta, ez dugu erabiltzea gomendatzen.
Beste bi aukerei dagokienez, ez dago alde estatistikoki esanguratsurik bien artean. Biek aktibazio- eta balentzia-maila oso antzekoak sortzen dituzte. Aldagai kognitiboetan ez dugu alderik ikusten.
Ikusmen-metriken analisia kontuan hartuta, marka tokiz edo kolorez aldatzea gomendatuko genuke, oharkabean pasatzen baita, etiketako beste elementu batzuek pisu bisual handiagoa baitute.
Hori horrela izanik, inplizituki egokiak dirudite bi etiketek (1 & 3). Horri landa-lanean jasotako informazio esplizitua gehitzen badiogu, hirugarren aukeraren alde egin dezakegu; izan ere, lehentasun esplizitu gisa, gehiago gustatu zen alteratibo hori.

Neuromarketinari buruzko informazio gehiago edukitzeko: https://gura.eus/es/neuromarketing/faqs/